Социалните предизвикателства за младите

Основните дейности по проект „Социалните предизвикателства за младите“ са свързани с организирането и провеждането на младежки обмен, в който участват 32 младежи от България, Великобритания, Полша и Италия. В рамките на 10-дневна обучителна програма, участниците ще се запознаят не само с водещите предизвикателства пред младите в областта на социално-икономическата реализация, но и ще очертаят и възможните решения за тяхното преодоляване. В програмата широко са застъпени неформалните методи на обучение, които все по-широко навлизат във всички образователни сектори.

Водещите изводи на участниците в проект „Социалните предизвикателства за младите” може да откриете ТУК.

Представяне на обучаващата организация:

Участието на Креативен център Пловдив в образователната политика на Европейския съюз, чрез включване в програма Еразъм+ цели да разшири познанията на младите хора за новостите и утвърдените успешни практики в Европа при успешната професионална реализация и борбата с бедността и безработицата, като интегрира неформални методи на работа за изграждане на модерен и даващ положителни резултати образователен процес. Този процес включва широк кръг от иновативни подходи, междудисциплинарно сътрудничество, дигитален и вербален диалог и международно партньорство.

Креативен център Пловдив е основан през 2010 година с основната цел – развитие, организиране и провеждане на образователни, екологични и обучителни мероприятия, както и курсове и програми за личностно развитие, в съответствие с потребностите на общността. Все по-бързо глобализиращият се свят и новите потребности от преосмисляне на ролята и мястото на образованието, налагат промяна и адаптация на образователната политика на национално равнище, но още по-важното е тези промени да достигнат на местно ниво. В това отношение образованието за младите хора не прави изключение.

Проект „Социалните предизвикателства за младите“ (2020-2-BG01-KA105-079577) е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.