A.S. Popov Vocational High School of Audio, Video and Telecommunications – Sofia / Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация “А. С. Попов” – София

VA.S. Popov Vocational High School of Audio, Video and Telecommunications – Sofia 

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация “А. С. Попов” – София

Address / Адрес: 1309, Sofia, 10 Slivnitsa Blvd. / 1309, София, бул. “Сливница” №10         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Промишлена електроника; Ремонт на летателни апарати; Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт; Електрически превозни средства; Автомобилна мехатроника; Автотранспортна техника; Експлоатация на автомобилния транспорт; Електрообзавеждане на транспортна техника; Газова техника; Възобновяеми енергийни източници; Топлотехника – топлинна, климатична и вентилационна; Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника