Academician Blagovest Sendov Private Vocational High School of Informatics and Computer Science – Plovdiv /Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” – Пловдив/

Academician Blagovest Sendov Private Vocational High School of Informatics and Computer Science – Plovdiv

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” – Пловдив 

Address / Адрес: 4023, Plovdiv, Trakia region, 14 Valko Shopov Str. / 4023, Пловдив, район Тракия, ул. “Вълко Шопов” №14         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА

Професии: Приложен програмист; Организатор интернет приложения

Специалности: Приложно програмиране; Електронна търговия