Aleko Konstantinov Vocational School of Tourism and Food Technology – Targovishte / Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии “Алеко Константинов” – Търговище

Aleko Konstantinov Vocational School of Tourism and Food Technology – Targovishte

Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии “Алеко Константинов” – Търговище

Address / Адрес: 7700, Targovishte, 10 January 29 Blvd. / 7700, Търговище, бул. “29 януари” №10         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Организация на хотелиерството; Производство на кулинарни изделия и напитки; Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Организация на туризма и свободното време; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения