Alexander Stamboliiski Vocational School of Veterinary Medicine and Agriculture – Loznitsa / Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие “Александър Стамболийски” – Лозница

Alexander Stamboliiski Vocational School of Veterinary Medicine and Agriculture – Loznitsa 

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие “Александър Стамболийски” – Лозница

Address / Адрес: 7290, Loznitsa, 31 Druzhba Street / 7290, Лозница, ул. “Дружба” №31         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Специалности: Земеделско стопанство; Производител на селскостопанска продукция; Ветеринарен техник; Земеделец