Alexander Stamboliyski Vocational High School of Viticulture and Enology – Pleven / Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски” – Плевен

Alexander Stamboliyski Vocational High School of Viticulture and Enology – Pleven 

Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски” – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 97 Storgoziya Str. / 5800, Плевен, ул. “Сторгозия” №97         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Цветарство; Растителна защитаи агрохимия; Лозаровинарство; Агроекология; Трайни насаждения