Alexander Stamboliyski Vocational School of Agriculture – Chomakovtsi / Професионална гимназия по земеделско стопанство “Александър Стамболийски” – Чомаковци

Alexander Stamboliyski Vocational School of Agriculture – Chomakovtsi 

Професионална гимназия по земеделско стопанство “Александър Стамболийски” – Чомаковци

Address / Адрес: 5989, Chomakovtsi / 5989, с. Чомаковци         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на горското стопанство; Механизация на селското стопанство; Механизация на горското стопанство и дурводобива и водач на МПС; Земеделски техник и водач на МПС; Земеделец