Angel Kanchev Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Razgrad / Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии “Ангел Кънчев” – Разград

Angel Kanchev Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Razgrad

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии “Ангел Кънчев” – Разград

Address / Адрес: 7200, Razgrad, 103 Aprilsko Vastanie Blvd. / 7200, Разград, бул. “Априлско въстание” №103         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанство; Озеленяване и цветарство; Производител на селскостопанска продукция