Angel Kanchev Vocational School of Agriculture – Ruse / Професионална гимназия по селско стопанство “Ангел Кънчев” – Русе

Angel Kanchev Vocational School of Agriculture – Ruse 

Професионална гимназия по селско стопанство “Ангел Кънчев” – Русе

Address / Адрес: 7007, Ruse, Obraztsov Chiflik quarter / 7007, Русе, кв. Образцов Чифлик         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Специалности: Производител на селскостопанска продукция; Техник на селскостопанска техника; ехнологичен и микробиологичен контрол в химични производства