Buzema Professional High School of Agriculture – Sofia / Професионална гимназия по селско стопанство “Бузема” – София

Buzema Professional High School of Agriculture – Sofia 

Професионална гимназия по селско стопанство “Бузема” – София

Address / Адрес: 21618, Sofia, 74 Maestro Kanev Str. /1618, София, ул. “Маестро Кънев” №74         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ИЗКУСТВА

Специалности: Цветарство; Трайни насаждения; Каменоделство