Communicate smart – Обучение на младежки работници

Въвеждането на ИКТ в сферата на младежките дейности има силно положителен принос за начина, по който младите хора учат. Това означава, че за да се възползва изцяло от наличните възможности, всеки един млад човек, независимо от етапа на своето развитие, изпитва необходимостта да използва умело дигиталните приложения. В съвременните условия, младите хора се сблъскват с все по-осезаема промяна на образователни системи в цяла Европа, поради интегрирането на все повече неформални методи на учене в тях. Това е съществено предизвикателство за адаптиране към новите компетентности, които ще се наложат, но също така и към новите методи на преподаване.

Реализираният през месец Юни 2021 проект “Communicate smart” от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел да улесни връзката между младежките работници и техните целеви групи, чрез въвеждане на актуални дигитални инструменти за комуникация. Проектът спомогна и за укрепване капацитета на партньорските организации за прилагане на иновативни цифрови решения. Акцентът на този проект за мобилност бе поставен върху професионалното развитие на младежките работници от България, Полша, Италия и Великобритания. Участващите организации, специализирани в младежката сфера съвместно постигнаха водещата цел на проекта, а именно да се обезпечи ежедневната работа на младежките работници с нови методи на работа и цифрови компетенции, необходими за споделянето и трансфера на иновации между младото поколение, включително и сред младежи с ограничени възможности. Участниците в проекта успешно доразвиха своите умения за електронно преподаване, екипно взаимодействие и мрежово сътрудничество за работа в многонационална среда.

Проект „Communicate smart“ (2020-3-BG01-KA105-094883) е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.