Dobri Zhelyazkov Vocational School of Textile and Clothing – Sliven /Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – Сливен

Dobri Zhelyazkov Vocational School of Textile and Clothing – Sliven

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – Сливен

Address / Адрес: 8800, Sliven, 1 Stoil Voyvoda Square / 8800, Сливен, пл. “Стоил войвода” №1         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Дизайнер; Десенатор на текстил; Текстилен техник; Моделиер–конструктор

Специалности: Моден дизай; Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия; Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия; Предачно производство; Тъкачно производство; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил