Dobrudja Vocational Agricultural High School – Silistra / Професионална земеделска гимназия “Добруджа” – Силистра

Dobrudja Vocational Agricultural High School – Silistra

Професионална земеделска гимназия “Добруджа” – Силистра 

Address / Адрес: 7500, Silistra, Tutrakan Street / 7500, Силистра, ул. “Тутракан”         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанство; Производител на селскостопанска продукция