Docho Mihailov Vocational High School of Technology and Clothing – Tervel /Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” – Тервел

Docho Mihailov Vocational High School of Technology and Clothing – Tervel

Професионална гимназия по техника и облекло “Дочо Михайлов” – Тервел 

Address / Адрес: 9450, Tervel, 81 Khan Asparuh Street / 9450, Тервел, ул. “Хан Аспарух” №81         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Автоматизация на непрекъснати производства; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Монтьор на електрически машини и апарати; Монтьор на селскостопанска техника