Dunavska zemya Vocational High School of Agriculture – Kovachitsa / Професионална гимназия по селско стопанство “Дунавска земя” – Ковачица

Dunavska zemya Vocational High School of Agriculture – Kovachitsa

Професионална гимназия по селско стопанство “Дунавска земя” – Ковачица

Address / Адрес: 3643, Kovachitsa, Str. “Main” №1 / 3643, Ковачица, ул. “Главна ” №1         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Земеделец