G.M. Dimitrov Vocational High School of Agriculture – Dunavtsi / Професионална гимназия по селско стопанство “Г.М.Димитров” – Дунавци

G.M. Dimitrov Vocational High School of Agriculture – Dunavtsi 

Професионална гимназия по селско стопанство “Г.М.Димитров” – Дунавци

Address / Адрес: 3740, Dunavtsi, 248 G. Dimitrov Street / 3740, Дунавци, ул. “Г. Димитров” №248         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Лозаровинарство; Механизация на селското стопанство; Производство на кулинарни изделия и напитки