Geo Milev Vocational School of Agriculture – Maglizh / Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев” – Мъглиж

Geo Milev Vocational School of Agriculture – Maglizh 

Професионална гимназия по селско стопанство “Гео Милев” – Мъглиж

Address / Адрес: 6180, Maglizh, 70 Geo Milev Street / 6180, Мъглиж, ул. “Гео Милев” №70         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанстно; Горско стопанство и дърводобив; Агроекология