Henry Ford School of Transportation and Energy – Sofia / Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” – София

Henry Ford School of Transportation and Energy – Sofia

Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” – София

Address / Адрес: 1309, Sofia, 8 Haydut Sider Str. / 1309, София, ул. “Хайдут Сидер” №8         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Промишлена електроника; Ремонт на летателни апарати; Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт; Електрически превозни средства; Автомобилна мехатроника; Автотранспортна техника; Експлоатация на автомобилния транспорт; Електрообзавеждане на транспортна техника; Газова техника; Възобновяеми енергийни източници; Топлотехника – топлинна, климатична и вентилационна; Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника