High School of Mechanization of Agriculture Nikola Zlatarski – Zlataritsa / Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Златарски” – Златарица

High School of Mechanization of Agriculture Nikola Zlatarski – Zlataritsa 

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Златарски” – Златарица

Address / Адрес: 5090, Zlataritsa, 19 Ropotamo Str. / 5090, Златарица, ул. “Ропотамо” №19         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанство; Механизация на горското стопанство