Hristo Botev Vocational School of Agriculture – Yambol / Професионална гимназия по земеделие “Христо Ботев” – Ямбол

Hristo Botev Vocational School of Agriculture – Yambol 

Професионална гимназия по земеделие “Христо Ботев” – Ямбол

Address / Адрес: 8600, Yambol, 6 Milin Kamak Street / 8600, Ямбол, ул.”Милин камък” №6         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанство; Пчеларство и бубарство; Трайни насаждения; Агроекология; Земеделско стопанство