Hristo Botev Vocational School of Viticulture and Enology – Perushtitsa/ Професионална гимназия по лозарство и винарство “Христо Ботев” – Перущица

Hristo Botev Vocational School of Viticulture and Enology – Perushtitsa

Професионална гимназия по лозарство и винарство “Христо Ботев” – Перущица

Address / Адрес: 4225, Perushtitsa, 7 Krayrechna Street /4225, Перущица, ул. “Крайречна” №7/         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Професии: Лозаровинар; Монтьор на селскостопанска техника; Машинен оператор

Специалности: Лозаровинарство; Механизация на селското стопанство; Металорежещи машини