Ivan Vladimirovich Michurin Vocational High School of Agriculture – Dolni Chiflik / Професионална гимназия по селско стопанствo “Иван Владимирович Мичурин” – Долни Чифлик

Ivan Vladimirovich Michurin Vocational High School of Agriculture – Dolni Chiflik

Професионална гимназия по селско стопанствo “Иван Владимирович Мичурин” – Долни Чифлик

Address / Адрес: 9120, Dolni Chiflik, 4 Sokachev Str. / 9120, Долни чифлик, ул. “Сокачев” №4         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Готвач; Сервитьор-барман; Сътрудник в малък и среден бизнес; Техник на селскостопанска техника