John Atanasov Sofia Vocational High School of Electronics – Sofia / Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” – София/

John Atanasov Sofia Vocational High School of Electronics – Sofia 

Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” – София/

Address / Адрес: 1113, Sofia, 46 Rayko Alexiev Street / 1113, София, ул. “Райко Алексиев” №46         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Системно програмиране; Приложно програмиране; Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Възобновяеми енергийни източници; Микропроцесорна техника; Промишлена електроника