K. A. Timiryazev Vocational Secondary School of Agriculture – Dve mogili / Професионална гимназия по селско стопанство “К. А. Тимирязев” – Две могили

K. A. Timiryazev Vocational Secondary School of Agriculture – Dve mogili

Професионална гимназия по селско стопанство “К. А. Тимирязев” – Две могили

Address / Адрес: 7150, Dve mogili, 1 Chavdar Voivoda Street / 7150, Две могили, ул. “Чавдар Войвода” №1         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Трайни насаждения; Производител на селскостопанска продукция