Khan Asparuh Vocational School of Agriculture – Isperih / Професионална гимназия по селско стопанство “Хан Аспарух” – Исперих

7400, Isperih, highway for Yakim Gruevo, 43 Agricultural Str.

7400, Исперих, шосе за Яким Груево, ул. “Земеделска” №43

Address / Адрес: 7400, Isperih, highway for Yakim Gruevo, 43 Agricultural Str. / 7400, Исперих, шосе за Яким Груево, ул. “Земеделска” №43         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Икономическа информатика; Механизация на селското стопанство; Организация на обслужването в хотелиерството; Трайни насаждения; Производство и преработка на мляко и млечни продукти