Kliment A. Timiryazev Vocational School of Agriculture – Zavet / Професионална гимназия по земеделие “Климент Тимирязев” – Завет

Kliment A. Timiryazev Vocational School of Agriculture – Zavet 

Професионална гимназия по земеделие “Климент Тимирязев” – Завет

Address / Адрес: 7330, Testament, 7 Osvobozhdenie Blvd. / 7330, Завет, бул. “Освобождение” №7         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Техник-растениевъд

Специалности: Трайни насаждения