Konstantin Fotinov Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Burgas / Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” – Бургас

Konstantin Fotinov Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Burgas 

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов” – Бургас

Address / Адрес: 8000, Burgas, 42 Hristo Botev Str. / 8000, Бургас, ул. “Христо Ботев” №42         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Програмно осигуряване; Автоматизация на непрекъснати производства; Електрообзавеждане на производството; Възобновяеми енергийни източници; Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника; Електрически машини и апарати; Компютърна техника и технологии; Телекомуникационни системи; Електрически инсталации; Медицинска техника; Приложен програмист