Maria Sklodowska-Curie Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Sliven / Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри” – Сливен

Maria Sklodowska-Curie Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Sliven

Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри” – Сливен

Address / Адрес: 8800, Sliven, 21 Bansko Shosse Str. / 8800, Сливен, ул. “Банско шосе” №21         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Приложно програмиране; Компютърна техника и технологии; Електрообзавеждане на производството; Електрообзавеждане на транспортна техника