Maria Sklodowska-Curie Vocational School of Nuclear Energy – Belene /Професионална гимназия по ядрена енергетика “Мария Склодовска – Кюри” – Белене

Maria Sklodowska-Curie Vocational School of Nuclear Energy – Belene

Професионална гимназия по ядрена енергетика “Мария Склодовска – Кюри” – Белене

Address / Адрес: 5930, Belene, 36 Bulgaria Street / 5930, Белене, ул. “България” №36         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Микропроцесорна техника; Ядрена енергетика; Промишлена електроника; Електродомакинска техника; Електрически централи и подстанции; Електроенергетика; Малък и среден бизнес; Икономическа информатика