Marin Popov Vocational High School – Sevlievo / Професионална гимназия “Марин Попов” – Севлиево

Marin Popov Vocational High School – Sevlievo 

Професионална гимназия “Марин Попов” – Севлиево 

Address / Адрес: 5400, Sevlievo, 149 St. Peshev Street / 5400, Севлиево, ул. “Ст. Пешев” №149         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТРАНСПОРТ

Специалности: Механизация на селското стопанство; Експлоатация на автомобилния транспорт (дуално обучение); Трайни насаждения; Спедиция, транспортна и складова логистика