Mikhail Vasilievich Lomonosov Vocational High School of Engineering and Construction – Dobrich /Професионална гимназия по техника и строителство “Михаил Василиевич Ломоносов” – Добрич

Mikhail Vasilievich Lomonosov Vocational High School of Engineering and Construction – Dobrich

Професионална гимназия по техника и строителство “Михаил Василиевич Ломоносов” – Добрич

Address / Адрес: 9300, Dobrich, 187 Khan Tervel Street / 9300, Добрич, ул. “Хан Тервел” №187         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Teхник на компютърни системи; Строителен техник; Програмист; Мебелно производство; Електромонтьор; Машинен оператор; Оператор на информационно осигуряване; Строител