Nikola Dimov Vocational School of Tourism and Food Technology – Pirdop / Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” – Пирдоп

Nikola Dimov Vocational School of Tourism and Food Technology – Pirdop 

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии “Никола Димов” – Пирдоп

Address / Адрес: 2070, Pirdop, Slavtsi Street / 2070, Пирдоп, ул. “Славци” №2         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Кетъринг; Организация на обслужване в хотелиерството; Производство и преработка на мляко и млечни продукти; Бизнес – администрация; Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения