Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Agricultural Mechanization – Sredishte / Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Йонков Вапцаров” – Средище

Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Agricultural Mechanization – Sredishte 

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Йонков Вапцаров” – Средище

Address / Адрес: 7560, Sredishte, 80 Dobrudja Street / 7560, Средище, ул. “Добруджа” №80         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Професии: Земеделец; Монтьор на селскостопанска техника; Монтьор на автотранспортна техника

Специалности: Земеделец; Механизация на селското стопанство; Пътностроителна техника;