Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Mechanization of Agriculture and Electronics – Sredets / Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника “Никола Йонков Вапцаров” – Средец

Nikola Yonkov Vaptsarov Vocational High School of Mechanization of Agriculture and Electronics – Sredets

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника “Никола Йонков Вапцаров” – Средец

Address / Адрес: 8300, Sredets, 10 Rakovska Street / 8300, Средец, ул. “Раковска” №10         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Професии: Монтьор на селско стопанска техника; Монтьор на електронна техника