Pencho Semov Vocational School of Tourism – Gabrovo / Професионална гимназия по туризъм “Пенчо Семов” – Габрово

Pencho Semov Vocational School of Tourism – Gabrovo 

Професионална гимназия по туризъм “Пенчо Семов” – Габрово 

Address / Адрес: 5300, Gabrovo, 18 Benkovska Str. / 5300, Габрово, ул. “Бенковска” №18         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Икономика и мениджмънт; Организация на хотелиерството; Банково дело; Организация на туризма и свободното време; Производство на кулинарни изделия и напитки; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Екскурзоводство; Туристическа анимация; Кетъринг