Petar Parchevich Vocational High School – Rakovski / Професионална гимназия “Петър Парчевич” – Раковски

Petar Parchevich Vocational High School – Rakovski 

Професионална гимназия “Петър Парчевич” – Раковски

Address / Адрес: 4150, Rakovski, 100b G.S.Rakovski Street / 4150, Раковски, бул. “Г. С. Раковски” №100б         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Икономическа информатика (с английски език); Производство на кулинарни изделия и напитки; Маркетингови проучвания; Електрически машини и апарати; Озеленяване и цветарство