Peyo Kracholov Yavorov Vocational School of Agricultural Mechanization – Gotse Delchev/ Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Пейо Крачолов Яворов” – Гоце Делчев

Peyo Kracholov Yavorov Vocational School of Agricultural Mechanization – Gotse Delchev

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Пейо Крачолов Яворов” – Гоце Делчев 

Address / Адрес: 2900, Gotse Delchev, 6 Simeon Radev Street / 2900, Гоце Делчев, ул. “Симеон Радев” №6         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Ветеринарен техник; Техник – растениевъд; Техник на транспортна техника; Монтьор на транспортна техника; Готвач; Агроеколог; Лесовъд; Данъчен и митнически посредник