Private Vocational High School of Digital Management, Cinema and Television – Sofia / Частна професионална гимназия по дигитален мениджмънт, кино и телевизия – София

Aleko Konstantinov Vocational School of Tourism – Bankya / Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” – Банкя

Address / Адрес: 1220, Sofia, 2 Iliyantsi Blvd. (in the building of PGZHT “Nikola Korchev”) /1220, София, бул. “Илиянци” №2 (в сградата на ПГЖТ “Никола Корчев”)        Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Хотелиер; Администратор в хотелиерството; Ресторантьор; Готвач

Специалности: Организация на хотелиерството; Организация на обслужването в хотелиерството; Организация и управление в ресторантьорството; Производство на кулинарни изделия и напитки