Private Vocational High School of Engineering, Technology and Computer Science – Varna / Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки – Варна

Private Vocational High School of Engineering, Technology and Computer Science – Varna 

Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки – Варна

Address / Адрес: 9010, Varna, 1 Studentska Str. / 9010, Варна, ул. “Студентска” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ); Системно програмиране; Промишлена естетика и дизайн