Prof. Architect Stefan Stefanov Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Montana / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана

Prof. Architect Stefan Stefanov Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Montana 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана 

Address / Адрес: 3400, Montana, 15A Panayot Hitov Str. / 3400, Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №15А         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИНФОРМАТИКА

Професии: Брокер; Програмист; Техник озеленител; Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи; Строителен техник; Геодезист