Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Chemical Technology and Design – Novi Pazar / Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “Проф. д-р Асен Златаров” – Нови пазар

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Chemical Technology and Design – Novi Pazar

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн “Проф. д-р Асен Златаров” – Нови пазар

Address / Адрес: 9900, Novi Pazar, 38 Tsar Asen Street / 9900, Нови пазар, ул. “Цар Асен” №38         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Технология на неорганичните вещества; Технология на керамичното производство; Технология на стъкларското производство; Декорация на силикатни изделия