Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Clothing, Nutrition and Chemical Technologies – Shumen / Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” – Шумен

Prof. Dr. Asen Zlatarov Vocational High School of Clothing, Nutrition and Chemical Technologies – Shumen

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров” – Шумен

Address / Адрес: 9704, Shumen, Trakia quarter, 7A Dede Agach Street / 9704, Шумен, кв. Тракия, ул. “Деде Агач” №7А         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Производство на кулинарни изделия и напитки; Обслужване на заведения в общественото хранене; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Производство на хляб и хлебни изделия; Организация и технология на фризьорските услуги; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил