Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School – Vidin / Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Видин

Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational High School – Vidin 

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Видин

Address / Адрес: 3700, Vidin, Southern Industrial Zone / 3700, Видин, Южна промишлена зона         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Търговия; Компютърна техника и технологии; Електротехнически машини и апарати; Организация на хотелиерството