Ruska Peeva Vocational High School – Dzhebel / Професионална гимназия “Руска Пеева” – Джебел

Ruska Peeva Vocational High School – Dzhebel 

Професионална гимназия “Руска Пеева” – Джебел

Address / Адрес:6850, Dzhebel, 20 Ivan Vazov Street / 6850, Джебел, ул. “Иван Вазов” №20         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Организатор на туристическа агентска дейност; Ресторантьор; Техник на селскостопанска техника; Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца