Sava Mladenov National Vocational High School of Forestry and Woodworking – Teteven / Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов” – Тетевен

Sava Mladenov National Vocational High School of Forestry and Woodworking – Teteven 

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов” – Тетевен

Address / Адрес: 5700, Teteven, 4 First of May Street / 5700, Тетевен, ул. “Първи май” №4         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Горско и ловно стопанство; Горско стопанство и дърводобив; Механизация на горското стопанство; Мебелно производство