St. Kliment Ohridski Vocational High School of Agriculture – Kyustendil /Професионална гимназия по селско стопанство”Св.Климент Охридски” – Кюстендил

St. Kliment Ohridski Vocational High School of Agriculture – Kyustendil

Професионална гимназия по селско стопанство”Св.Климент Охридски” – Кюстендил

Address / Адрес: 2500, Kyustendil, 253 Tsar Osvoboditel Blvd. / 2500, Кюстендил, бул. “Цар Освободител” №253         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Трайни насаждения; Земеделец