Stefan Bozhkov Vocational High School of Forestry and Woodworking – Batak / Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Стефан Божков” – Батак

Stefan Bozhkov Vocational High School of Forestry and Woodworking – Batak 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Стефан Божков” – Батак

Address / Адрес: 4580, Batak, Batak, 1 Apriltsi Street / 4580, Батак, гр.Батак, ул. “Априлци” №1         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Техник- лесовъд

Специалности: Горско и ловно стопанство