Stefan Tsanov Vocational School of Agriculture – Knezha /Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов” – Кнежа

Stefan Tsanov Vocational School of Agriculture – Knezha

Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов” – Кнежа

Address / Адрес: 5835, Knezha, 5 Marin Boev Str. / 5835, Кнежа, ул. “Марин Боев” №5        Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Системен програмист; Организатор на туристическа агентска дейност; Техник на селскостопанска техника; Техник-растениевъд

Специалности: Системно програмиране; Селски туризъм; Механизация на селското стопанство; Растителна защита и агрохимия; Трайни насаждения