Sv. Georgi Pobedonosets Vocational School of Agriculture – Suvorovo / Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” – Суворово

Sv. Georgi Pobedonosets Vocational School of Agriculture – Suvorovo

Професионална гимназия по селско стопанство “Свети Георги Победоносец” – Суворово

Address / Адрес: 9170, Suvorovo / 9170, Суворово         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА; ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професии: Ветеринарен техник; Техник по транспортна техника; Техник-растениевъд; Агроеколог; Икономист; Монтьор на селскостопанска техника; Фермер; Работник в горското стопанство