Todor Genchov Vlaykov Vocational High School of economics – Klisura / Професионална гимназия по икономика “Тодор Генчов Влайков” – Клисура

Todor Genchov Vlaykov Vocational High School of economics – Klisura 

Професионална гимназия по икономика “Тодор Генчов Влайков” – Клисура

Address / Адрес: 4341, Klisura, 3 Elena and Andon Stanevi Street / 4341, Клисура, ул. “Елена и Андон Станеви” №3         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Сътрудник в малък и среден бизнес; Офис – мениджър; Техник- лесовъд

Специалности: Малък и среден бизнес; Бизнес – администрация; Горско стопанство и дърводобив